Segment

Framkvæmdir við stækkun Búrfellsvirkjunar hafa staðið yfir frá því í apríl 2016. Uppbygging stöðvarinnar miðar að því að nýta 14% af rennslisorku við Búrfellsstöð sem renna að jafnaði ónýtt framhjá stöðinni á hverju ári.

Segment

Hámarksnýting auðlindar og aukinn sveigjanleiki í rekstri

Uppsett afl nýrrar stöðvar verður 100 MW með einni vél en gert er ráð fyrir að síðar verði hægt að stækka stöðina um allt að 40 MW. Stækkun Búrfellsvirkjunar býður upp á aukinn sveigjanleika í rekstri og gefur möguleika á viðhaldi mannvirkja núverandi stöðvar án þess að orkuvinnsla skerðist að marki. Er það í samræmi við hlutverk fyrirtækisins að hámarka afrakstur af þeim orkulindum sem fyrirtækinu er trúað fyrir með sjálfbæra nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi.

Section
Segment

Stækkun Búrfellsvirkjunar

Section
Segment

Verkstaðurinn

Undir lok árs 2016 voru starfsmenn á framkvæmdasvæðinu 150 talsins og fer starfmannafjöldinn hæst upp í 200 manns undir lok ársins 2017. Helstu verktakar sem koma að verkinu eru samsteypa ÍAV-Marti, sem sér um byggingarverk, DSD Noell sem annast vinnu við stálfóðringar og lokur og Andritz Hydro sem framleiðir vélbúnað.

Aðstaða verktaka er nokkuð umfangsmikil, auk starfsmannabúða eru á staðnum skrifstofur, steypustöð, verkstæði og önnur aðstaða sem nauðsynleg er við stórt verk. Landsvirkjun reisti einnig eigin vinnubúðir fyrir starfsmenn og framkvæmdaeftirlit Mannvits.

Frá upphafi framkvæmda hafa öryggismál á verkstað verið höfð í fyrirrúmi til að fylgja eftir núllslysastefnu sem Landsvirkjun leggur mikla áherslu á í sínum verkefnum.

Segment
Segment

Framkvæmdir við stækkun Búrfells hafa gengið vel. Neðanjarðarmokstur var umsvifamikill á árinu en virkjunin verður  lítið sýnileg frá yfirborðinu. Myndin sýnir stöðvarhúshvelfingu virkjunarinnar. 

Segment

Staða framkvæmda

Undir lok árs 2016 var neðanjarðargreftri að mestu lokið. Í framkvæmdum við aðrennslisskurð er mokstri lokið á 70% af áætluðu magni. Lokið hefur verið að bora bæði kapal- og fallgöng en þau eru hvort um sig rúmlega 100 metrar að lengd. Aðkomu- og frárennslisgöng eru nú komin í fulla lengd, en það eru samtals um 650 metrar. Til stendur að halda áfram greftri á frárennslisskurði en sú vinna er ekki eins krefjandi tímalega líkt og framkvæmdir neðanjarðar.

Á fyrri hluta árs 2017 mun hefjast uppsetning stálfóðringa í vatnsvegum, auk vélasamstæðu og rafbúnaðar og mun sú vinna standa fram að gangsetningu virkjunarinnar.

Verkið er nokkurn veginn á áætlun en viðvarandi pressa er til staðar sökum þröngs tímaramma. Áætlað er að gangsetja virkjunina í lok maí 2018 en þá mun taka við frágangsvinna og landmótun á svæðinu.