Segment

Heildsölumarkaður raforku er vettvangur viðskipta með raforku á milli raforkusala.

Segment

Landsvirkjun selur ekki rafmagn beint til heimila eða smærri fyrirtækja heldur á heildsölumarkaði til sölufyrirtækja sem selja það áfram til endanotenda. Sölufyrirtækin kaupa hluta orku sinnar af Landsvirkjun en vinna einnig hluta í eigin virkjunum. Um 20% af rafmagnssölu Landsvirkjunar fara fram með þessum hætti, en 80% fara til stórnotenda.

Landsvirkjun gerði stóra rafmagnssamninga við sex sölufyrirtæki um sölu á raforku árið 2005. Það var gert í kjölfar nýrra raforkulaga. Samningarnir voru til eins, fimm, sjö og tólf ára. Í lok ársins runnu út samningarnir sem voru til tólf ára. Þar var um að ræða rúmlega 1 TWst.

Sölufyrirtækin eru Orkusalan, Orka náttúrunnar, HS Orka, Fallorka, Orkubú Vestfjarða og Rafveita Reyðarfjarðar.

Section
Segment

Nýtt fyrirkomulag samninga við sölufyrirtæki rafmagns

Landsvirkjun vann á árinu að gerð nýrra samninga með sölufyrirtækjum rafmagns sem selja raforku áfram til heimila og fyrirtækja. Um er að ræða nýtt fyrirkomulag samninga við sölufyrirtæki rafmagns sem tóku gildi um áramótin 2016/17. Þetta fyrirkomulag felur í sér mikilvæga breytingu fyrir Landsvirkjun því um leið og það tók gildi runnu út samningar sem voru gerðir árið 2005 og giltu í 12 ár. 

Með nýju fyrirkomulagi samninga þurfa sölufyrirtækin ekki lengur að binda aflkaup sín yfir heilt ár í senn auk þess sem Landsvirkjun eykur framboð sitt í skammtímakaupum.

Rafmagnsnotkun er að jafnaði minni yfir sumarmánuðina og því geta sölufyrirtækin náð verulegri hagræðingu í innkaupum sínum með því að skuldbinda sig til aðkaupa minna afl á þeim tíma. Landsvirkjun getur nýtt tækifærið og skipulagt viðhaldsverkefni betur en áður og selt afl með styttri fyrirvara þeim sem á þurfa að halda.

Nýja fyrirkomulagið bætir þannig nýtingu orkuauðlinda landsins og eykur sveigjanleika orkufyrirtækja til að bregðast við breyttum aðstæðum í rekstri.

Segment

Lægra meðalverð

Samkvæmt áætlunum sölufyrirtækjanna um innkaup rafmagns til endursölu til heimila og smærri fyrirtækja lækkaði meðalverð um 1,6% á föstu verðlagi árið 2017 með tilkomu nýju samninganna.

Sparnaður í aflkaupum

Sölufyrirtæki rafmagns sem eru í viðskiptum við Landsvirkjun þurfa ekki lengur að binda aflkaup sín fyrir heilt ár í senn. Þetta mun leiða til betri nýtingar afls ásamt lægri heildaraflskostnaði yfir árið hjá viðskiptavinum.

Skammtímakaup stuðla að betri nýtingu afls

Með auknum skammtímakaupum og minni aflskuldbindingu samnýta viðskiptavinir Landsvirkjunar aflið í raforkukerfinu sem stuðlar að betri nýtingu þess. Auk þess eykur það sveigjanleika viðskiptavina í orkukaupum.

Hagræðing yfir sumartímann

Þar sem aflskuldbinding sölufyrirtækjanna mun minnka umtalsvert yfir sumarmánuðina getur Landsvirkjun nýtt tækifærið og skipulagt viðhaldsverkefni og selt afl með styttri fyrirvara þeim sem á þurfa að halda.

Raforkumagn

Samkvæmt áætlunum minnkar selt magn í heildsölu lítillega en samtals selur Landsvirkjun um 2 TWst árlega til sölufyrirtækjanna.

Nánar um heildsölumarkaðinn á vefsíðu Landsvirkjunar